Parashar Hora Shastra (Bhashatika)
Vishal Bhrigu Sanhita
Ramal Divakar ki Kunji
Maan Sagri (Bhashatika)
Brihad Jatkam
Tajik Nilkanthi (Bhashatika)
Jatka Bharan (Bhashatika)
Karm Vipak Sanhita (Bhashatika)
Jatak Dipika (Bhashatika)
Brihad Jyotish Sar (Bhashatika)
Jivan Bhavisya Darapan
Bhav Kutuhalam (Bhashatika)
Muhurt Chintamani (Bhashatika)
Vivah Damptya Nirnya
Stri Jatkam (Bhashatika)
Navgrah Rahasyam (Bhashatika)
Hoda Chakra (Bhashatika)
Grah Phal Darpan