Vishal Durgarchan Padhati (Bhashatika)
Durgarchan Padhati
Durga Saptsati (Bhashatika)
Durgopasan Pryoga
Durga Chalisa (16 pages)
Durga Chalisa (32 pages)
Shri Durga Navratra Vrat Katha